Van cầu GB 2 ngả

Thân: vòng
Áp suất vận hành: 420 Bar
Nhiệt độ: -30 ° C đến + 100 ° C
Chất liệu: Cacbon steel
Danh mục: