Nối giảm (hai đầu nối ống)

Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 35mm
Đầu nối 2 nối ống từ: Size from 8mm -> 42mm
Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316