Đầu nối chữ T (cùng cấp / giảm cấp)

Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 2 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 3 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316