Con tán và hạt bắp

Vòng cắt từ 6mm -> 42mm (6L-42L; 6S-38S)
Con tán từ: 6mm -> 42mm (6L-42L; 6S-38S)
Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316